DRUŠTVOOGLASI I OBAVEŠTENJA

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2024/2025. godinu

KONKURS

ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU

2024/2025. GODINU

 

Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koja je iskazala potrebe za stipendiranjem:

UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO

35 učenika koji se školuju na trećoj ili četvrtoj godini srednje medicinske škole u četvorogodišnjem trajanju, obrazovni profil: medicinski tehničar – opšti smer;

2 učenika koji se školuju na trećoj ili četvrtoj godini srednje medicinske škole u četvorogodišnjem trajanju, obrazovni profil: laboratorijski tehničar;

1 učenik koji se školuje na trećoj ili četvrtoj godini srednje medicinske škole u četvorogodišnjem trajanju, obrazovni profil: farmaceutski tehničar;

5 učenika koji se školuju na trećoj godini srednje medicinske škole u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil: zdravstveni negovatelj.

 

Učenici koji se školuju u četvorogodišnjem trajanju, po završetku školovanja, a nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog državnog stručnog ispita, biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica.

Učenici koji se školuju u trogodišnjem trajanju, po završetku školovanja, biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica.

 I USLOVI ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA

 

Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno (za svaku školsku godinu posebno) postižu najmanje vrlodobar uspeh u učenju i odličan uspeh u vladanju i čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Stipendija se dodeljuje učeniku pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja stipendiranja.

Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:

da su zdravstveno sposobna i da zadovoljavaju kriterijume psihološke procene za službu u Vojsci Srbije;

da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;

da su upisala školu koja odgovara navedenim obrazovnim profilima.

Visina učeničke stipendije za školsku 2024/2025. godinu mesečno iznosi:

za učenike četvrtog razreda srednje škole – 35.000,00 dinara i

za učenike trećeg razreda srednje škole – 30.000,00 dinara.

 

II POTREBNA DOKUMENTA

 

Učenik prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

prijavu (obrazac);

uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);

potvrdu o prebivalištu roditelja odnosno staratelja;

svedočanstva o svim završenim prethodnim razredima srednje škole;

potvrdu da je upisao četvrtu odnosno treću godinu srednje škole u tekućoj školskoj godini;

uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);

za kandidate koji imaju navršenih 18 godina života – uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili mu nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);

uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar–jun tekuće godine;

potvrdu odgovarajuće školske ustanove da ne ostvaruje pravo na učeničku stipendiju ili kredit po drugom osnovu.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

 

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE

 

Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 30. septembra 2024. godine.

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina 15 sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu učeničkih stipendija”.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i ista se neće razmatrati.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.

Odluku o dodeli učeničke stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.

 

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA

 

Redosled prijavljenih kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:

uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

opšteg uspeha od I do III razreda četvorogodišnje srednje škole, odnosno opšteg uspeha u I i II razredu trogodišnje srednje škole;

upisanog razreda srednje škole;

socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 3,50 do 5,00 bodova):

broj bodova za upisani IV razred srednje škole iznosi 1,00 bod;

broj bodova za upisani III razred srednje škole iznosi 0,60 bodova.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar–jun tekuće godine, i to:

do 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,30 bodova;

od 20% do 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,15 bodova;

više od 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0 bodova.

Prosečna mesečna zarada računa se prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog mesta u drugo mesto službovanja.

 

V POSTUPAK

 

Kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane.

Komisiju za razmatranje pristiglih molbi i rangiranje kandidata obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove.

Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za učeničku stipendiju i objavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.

Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od deset dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.

Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, koju formira ministar odbrane, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.

Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za učeničku stipendiju koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.

Ministar odbrane donosi odluku o dodeli učeničke stipendije na osnovu konačne rang-liste.

Na osnovu konačne odluke ministra odbrane o dodeli učeničke stipendije, učenik, odnosno roditelj ili staratelj zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom odbrane, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

 

VI ISPLATA STIPENDIJA

 

Učeniku se isplaćuje učenička stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti upitom na elektronske adrese: zdravstvo@mod.gov.rs ili kadrovi@mod.gov.rs,

kao i putem telefona na 011/3201-513.

 

 

GM PRESS/Ministarstvo odbrane Republike Srbije

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezani članci

Pogledajte još i...
Close
Back to top button